Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.
Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AUXILIAR PER UBICAR UN CREMATORI I UNA SALA CERIMÒNIES

Estat: Pendent adjudicació

EMSERFUMT S.A.

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 15/01/2020 18:04 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  EMSERFUMT S.A.
 • Impulsor:
  EMSERFUMT S.A.
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: A.- CRITERIS NO CUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT, fins a 45 punts. Es valorarà la proposta del disseny B.- CRITERIS CUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT, fins a 55 punts. B.1.- Proposició econònica 40 punts. B.2.- Experiència del licitador 15 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 09/02/2020 17:00
 • Obertura d'ofertes: 11/03/2020 12:30 Apertura sobre B

Lloc de presentació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 59.531,22€
 • Te lots?: No
 • Import iva: 12.501,55€

Lloc d'informació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa