Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.
Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.

OBRES A REALITZAR PER EFECTUAR VARIES REPARACIONS PUNTUALS AL TANATORI MUNICIPAL

Estat: Adjudicació

EMSERFUMT S.A.

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 13/02/2015 13:05 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 06/05/2015 12:40 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  EMSERFUMT S.A.
 • Impulsor:
  EMSERFUMT S.A.
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: 1.- Aplicació no automàtica: Planificació de les obres: procés constructiu, pla de treball, memòria descriptiva i justificativa, propostes d’execució i equip humà. Fins a un màxim de 20 punts. Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del projecte i del coneixement de les obres objecte de licitació. Tindrà una especial importància, compatibilitzar l’ús de l’edifici amb les obres a realitzar, ja que l’edifici haurà de mantenir la seva activitat. És per això que s’hauran d’indicar els mitjans de protecció que s’utilitzaran per garantir la seguretat dels usuaris i personal de l’edifici, així com dels treballadors de l’obra. Es valorarà el procés constructiu proposat, la justificació de la metodologia que es pretén emprar per a l’execució dels treballs, la coherència de la planificació de l’obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites en la memòria, que justifiquin el termini d’execució i els terminis parcials previstos. Aquest punt s’haurà d’acotar a un màxim de dues planes escrites, i la documentació gràfica serà la suficient per entendre la proposta. Si la memòria presentada supera aquesta extensió, no es procedirà a la seva valoració. Per a la puntuació del present criteri es tindran en compte els següents subcriteris: a) Procés de construcció ..... fins a un màxim de 20 punts a.1. Anàlisi i adaptació de la memòria descriptiva del procés de construcció ... fins a un màxim de 10 punts. a.2. Pla de treball ... fins a un màxim de 10 punts 2.- Aplicació automàtica: Oferta econòmica: Fins a 80 punts: - Les ofertes al tipus o sense baixa seran puntuades amb 0 punts. - La resta d’ofertes seran puntuades d’acord amb la següent fórmula: x = millor oferta econòmica x 80 oferta a valorar En cas d’empat, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les ofertes presentades per aquelles empreses que acreditin disposar en la seva plantilla d’un nombre de treballadors disminuïts superior al 2%, o bé que hagin adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril i les ofertes presentades per empreses que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que dites ofertes igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base a l’adjudicació. S’entendran com a ofertes desproporcionades o anormalment baixes, tenint en compte el pes específic del factor preu, les que estiguin incloses en els supòsits de l’art. 85 RGLCAP. .
 • Termini de presentació d'ofertes: 11/03/2015 15:00 Sala de Juntes de EMSERFUNT S.A., situada a la Crta. Vella de Valéncia número 2 de Tarragona
 • Obertura d'ofertes: 30/03/2015 17:30

Lloc de presentació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: aargued@funespana.es
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 4 mesos
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 312.813,75 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 378.504,64 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 20/04/2015
 • Data de publicació de l'acord: 29/04/2015
 • Empresa adjudicatària: EMPTE SERVICE SAU
 • Import: 299.078,66
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Acta d'acord   (1113,77 KB)

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: aargued@funespana.es
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Observacions

 • En data 24 de març s'ha procedit a l'obertura del sobre número 1.

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa