Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.
Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.

Adjudicació del contracte d’arrendament de la cafeteria-restaurant de la seu d’EMSERFUMT

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

EMSERFUMT S.A.

Informació General

 • Expedient: 20200305
 • Data de publicació de l'anunci: 05/03/2020 09:57 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  EMSERFUMT S.A.
 • Impulsor:
  EMSERFUMT S.A.
 • Tipologia: Contracte d'arrendament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Es presentarà un projecte d'explotació de la cafeteria, amb una puntuació máxima de 45 punts on es tindrà en compte la claredat del projecte, la qualitat del servei que es prestarà i els preus dels mateixos, així com les ofertes econòmiques amb un màxim de 55 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/03/2020 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: La solvència requerida en el plec de clàusules administratives.
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, a comptar de la data de formalització del contracte, podent-se prorrogar per períodes d'un any, amb un límit temporal total de 10 anys
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 6000€ a l'any
 • Te lots?: No
 • Import iva: 1260€

Lloc d'informació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa