Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.
Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.

Obres Reparació íntegra d'un forn crematori.

Estat: Adjudicació

EMSERFUMT S.A.

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/02/2015 13:06 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  EMSERFUMT S.A.
 • Impulsor:
  EMSERFUMT S.A.
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: 1.- Aplicació no automàtica (sobre B). En referència a la qualitat dels elements objecte del contracte, períodes de garantia i entrega, optimització del rendiment del maquinari. (30 punts) 2.- Aplicació automàtica (sobre C).L’assignació de puntuació per l’oferta econòmica s’atorgarà segons els criteris de proporcionalitat, en funció de la fórmula de ponderació següent : Pi = ( Pmax x M ) / Oi Pi= Puntuació obtinguda per l’oferta que s’està valorant. Pmax = Puntuació màxima = 70 punts Oi = Oferta econòmica que se està valorant. M= Oferta més econòmica de les admeses Per la consideració d’ofertes, en principi anormals o desproporcionades s’aplicarà el que disposa l’article 136 de la LCSP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 02/12/2013 12:00
 • Obertura d'ofertes: 02/01/2014 12:00

Lloc de presentació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 1 mes
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 79.760,00 €
 • Te lots?: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 30/05/2014
 • Data de publicació de l'acord: 30/05/2014
 • Empresa adjudicatària: KALFRISA S.A.
 • Import: 94.089,6€
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Acord   (1427,79 KB)

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa