Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.
Ens
 • Nom: EMSERFUMT S.A.

2 turismes nous adaptats a cotxes fúnebres i 1 furgó nou adaptat a furgó fúnebre judicial

Estat: Adjudicació

EMSERFUMT S.A.

Informació General

 • Expedient: 20190916
 • Data de publicació de l'anunci: 05/11/2019 16:32 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/01/2020 13:43 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  EMSERFUMT S.A.
 • Impulsor:
  EMSERFUMT S.A.
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: El criteri base de valoració és la millor relació qualitat-preu. Així mateix, es valorarà i puntuarà de forma idèntica pels dos lots: A. El preu: fins a un màxim de 65 punts B. Presentació de fotografies i característiques tècniques de l'adaptació dels vehicles: 2 punts. C. Garanties: fins a un màxim de 8 punts. C.1. Garantia del fabricant (mínima de 2 anys): 0’5 punts per any addicional C.2. Garantia dels elements d'adaptació del vehicle fúnebre (mínima de 2 anys): 0’3 punts per any addicional C.3. Garantia de xapa i pintura (mínima de 3 anys): 0’2 punts per any addicional
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/11/2019 17:00
 • Obertura d'ofertes: 12/12/2019 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: La solvència requerida en el plec de clàusules administratives
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): Lot 1: 160.184 euros exclòs l'IVA - Lot 2: 33.401’51 euros exclòs l'IVA
 • Te lots?:
 • Lots:

Adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc d'informació

 • Nom: EMSERFUMT S.A.
 • Adreça: Carretera Vella de València, núm 2, 43006 Tarragona
 • Telèfon: 977 550 020
 • Adreça electrònica: info@tanatoritarragona.cat
 • Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 22 hores

Observacions

 • INFORMACIÓN PARA LOS LICITADORES: ACTO PÚBLICO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DEL SOBRE B, OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN Día: jueves, 12 de diciembre de 2019 Hora: 11:30 h Lugar: EMSERFUMT, Ctra. Vella de València, núm. 2, de Tarragona (CP 43006), tel. 977550020 Descripción: Sobre B, oferta económica y criterios de valoración (precio, mejora de garantías y catálogo con fotografías y características técnicas de la adaptación de los vehículos) Acto previo no público: apertura sobre A, el 12.12.19, a las 11 h INFORMACIÓ PELS LICITADORS: ACTE PÚBLIC DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE B, OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS DE VALORACIÓ Dia: dijous, 12 de desembre de 2019 Hora: 11:30 h Lloc: EMSERFUMT, Ctra. Vella de València, núm. 2, de Tarragona (CP 43006), tel. 977550020 Descripció: Sobre B, oferta econòmica i criteris de valoració (preu, millora de garanties i catàleg amb fotografies i característiques tècniques de l’adaptació dels vehicles) Acte previ no públic: obertura sobre A, el 12.12.19, a les 11 h

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa